ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА RABOTODATELBG.COM

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за ползване на уебсайта www.rabotodatelbg.com. Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта!
Във връзка с предоставяните Услуги RABOTODATELBG.COM обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни Политика.. Политиката е неразделна част от тези Условия.
Дата на актуализация: 10 МАРТ 2019

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА

1. Общи положения

1.1. Уеб сайта „RABOTODATELBG.COM“/„Ние“/„Нас“, предоставя чрез сайта www.rabotodatelbg.com  на физически лица – крайни потребители („Кандидати“/ „Вие“) безплатни услуги. Услугите включват възможности за търсене на обяви за свободни работни позиции,  изпращане на кандидатури и др.

1.2. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. RABOTODATELBG.COM не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.3. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при кандидатстване за дадена позиция. При неточност в данните Вие носите пълна отговорност за това!

1.4. Услугите се предоставят без да е необходима регистрация. В този случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

1.5. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и RABOTODATELBG.COM посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от RABOTODATELBG.COM в електронна форма.

2. Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта

2.1. В Сайта системно се публикуват обяви за свободни работни места от различни брандове. Обявите и тяхното съдържание са изцяло отговорност на Работодателя, от който са публикувани. При кандидатстване Вашата кандидатура автоматично стига до Работодателя и ангажираните лица с наемането на персонал в съответната компания. Вие сами решавате по кои обяви и на кои Работодатели да изпратите Ваши кандидатури.

2.2. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на RABOTODATELBG.COM.

2.3. Публикуваните контакти на Работодатели и/или техни Представители, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно във връзка с кандидатстване по обявени свободни работни позиции. Вие се задължавате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод.

2.4. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на RABOTODATELBG.COM или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

3. Съхраняване на автобиографии, файлове и др. информация

3.1. Сайтът Ви дава възможност да изпратите по Ваша преценка
професионални автобиографии, файлове и др. информация, към
Работодатели, във връзка с желанието Ви да кандидатствате за  публикувани от тях работни позиции.
3.2. Съхранените в Сайта документи са достъпни само за Работодателите към които сте ги изпратили лично Вие. При кандидатстване Вие сами решавате каква информация и на кои Работодатели да изпратите. При изпращане на кандидатура от Вас, тя автоматично стига в акаунта на Работодателя.

3.3. Информацията, която изпращате на други лица посредством Сайта, не може да съдържа:
(а) рекламно съдържание, несвързано с кандидатстване;
(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;
(в) съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден,
заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

4. Промени

4.1. RABOTODATELBG.COM си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

4.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

4.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно
актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Сайта. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Сайта.

4. Защита на личните данни

Всички данни изпратени от Вас към Разботодателите, публикуващи информация за свободни работни позиции в сайта се събират, съхраняват и обработват в съответствие на закона за Защита на личните данни


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители и е неразделна част от Условията за ползване на сайта RabotodatelBG.com. В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 1 МАРТ 2019

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА –
КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители. В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.
Дата на актуализация: 1 МАРТ 2019

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА –
КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ


С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.rabotodatelbg.com, „Ние“ обработваме данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика. При обработването на лични данни RABOTODATELBG.COM спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“). Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни
Във връзка с предоставяните Услуги RABOTODATELBG.COM обработва
информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползватели на Сайта, като Кандидати;
(б) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към RABOTODATELBG.COM;
(в) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към RABOTODATELBG.COM.

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите
2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея. Данни, които можете да изпращате към Работодалите. Предоставяните Услуги се състоят в осигуряване на възможност да изпращате информация като  автобиографии (CV-та), мотивационни писма и/или други файлове по Ваша преценка, за да кандидатствате за свободните позиции, публикувани в сайта. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да изпращате.

Снимка
Изпращането на Ваша снимка е изцяло по Ваш избор. Актуалната снимка е видима за Работодателите, към които сте изпратили кандидатура.

Автобиографиите (CV-та) със снимка се запазват във вида, в който са към момента на кандидатстване.

Изпращане на Ваши файлове
Вие имате възможност да изпращате Ваши файлове (външни автобиографии/CV-та или други документи), които да използвате при кандидатстване. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да изпращате към Работодателите.

Мотивационни писма
Посредством функционалностите на Сайта Вие може да изпращате
мотивационни писма, които да използвате при кандидатстване. Вие
преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в тях.

Кореспонденция, жалби и сигнали
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към RABOTODATELBG.COM, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Данните за кандидатстване по обяви, при които изпратените от
Вас кандидатури се предоставят единствено и само на конкретния Работодател.. При кандидатстване изпратената от Вас кандидатура стига автоматично до Работодателя.

Кандидатурите се съхраняват за период до 1 /една/ година от датата на публикуване на обявата, по която сте кандидатствали.  Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме информация на факта на изпращане на изявлението.

3. Цели за обработване на лични данни
RABOTODATELBG.COM използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:
– Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за
предоставяне на Услугите между Вас и RABOTODATELBG.COM;
– Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и RABOTODATELBG.COM;
– Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
– Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на
RABOTODATELBG.COM.

Сключване и изпълнение на договор
Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и RabotodatelBG.com, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на кандидатури,  достъпни чрез Сайта. В допълнение
тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Легитимен интерес
Това са цели, свързани със законни интереси на RabotodatelBG.com и/или трети лица като други потребители, Работодатели, Представители на работодатели и др.

Тези цели включват:
– Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове,
установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
– Откриване и разрешаване на технически или проблеми с
функционалността.
– Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения
Целите, свързани със спазване на законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории. Изрично съгласие Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Регистрационни данни – име, фамилия. За целия период на поддържане на акаунта. Данните Ви идентифицират като потребител, използващ Услугите на сайта.

Автобиографии, файлове, снимки или други документи, които сте изпратили. До една година след изтичане на срока на публикуване на работната позиция.

 

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

RABOTODATELBG.COM не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи. Изпратената от Вас информация в Сайта са достъпни само за Работодателите към които Вие сте изпратили своята кандидатура. При кандидатстване Вие сами решавате каква информация и на кои Работодатели да я изпратите. След като изпратите кандидатура, тя автоматично стига в акаунта на
Работодателя. От този момент Работодателят съгласно Регламента става “Администратор” на получените от Вас лични данни и носи отговорност за тях. Важно е да имате предвид, че въпреки че тези данни е възможно да се съхраняват технологично върху наша инфраструктура, съгласно Регламента право да се разпорежда с тях има единствено “Администраторът” (Работодателят). Поради тази причина искания във връзка с вече изпратени от Вас кандидатури е необходимо да изпращате директно към Работодателя.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна. Когато изпратите Ваша кандидатура към Работодател, по отношение на получените от Работодателя данни се прилага неговата Политика за защита на лични данни.

RABOTODATELBG.COM не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия и няма контрол върху начина, по който Работодатели обработват Вашите данни.

5.1. Трети лица
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в
следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на RABOTODATELBG.COM и/или други потребители на Услугите.

6. Права по отношение на личните данни

6.1. Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време,, като директно се свържете с представителите на RABOTODATELBG.COM чрез контактната форма в сайта.

6.3. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

6.4. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

6.5. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга
законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

7. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

RABOTODATELBG.COM не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.